Historie zvukového studia

Zvukové studio bylo zřízeno v roce 1969 dekretem rektorky AMU Prof. Marie Budíkové-Jeremiášové a svoji činnost zahájilo na podzim roku 1971 v  adaptovaných půdních prostorách Rudolfina, tehdejšího Domu umělců, který Hudební fakulta sdílela spolu s Českou filharmonií a Pražskou konzervatoří. Už od samého počátku byla činnost studia směrována do třech oblastí: profesionální zvukové výroby orientované zejména na nahrávání koncertů ve všech sálech Rudolfina, realizace elektroakustické hudby v rámci výuky posluchačů katedry skladby a konečně do oblasti hudební akustiky soustředěné převážně na výzkum dechových hudebních nástrojů. Přestože prostorové poměry studia byly v Rudolfinu značně omezené (chyběl např. vlastní nahrávací prostor), jeho technické vybavení se vyznačovalo již od počátku profesionální úrovní a studio se záhy prezentovalo jako výrazně profilované zvukové pracoviště. Řada nahrávek byla přebírána Čs. rozhlasem i televizí, práce posluchačů katedry skladby z oblasti elektroakustické hudby byly předváděny na veřejných koncertech, bylo realizováno množství scénických i filmových hudeb, ve spolupráci s taneční katedrou byly také natočeny gramofonové desky s lidovými tanci atd. Katedrou dechových nástrojů byl inicializován a podporován systematický výzkum akustiky klarinetu, který byl též zařazen do tehdejšího státního plánu základního výzkumu. v rámci smlouvy s oborovým podnikem Československé hudební nástroje nacházela pak řada výsledků výzkumu praktické uplatnění přímo ve výrobě hudebních nástrojů. K výrazným úspěchům Zvukového studia na poli hudební akustiky patří např. sestrojení umělých úst pro jazýčkové dechové nástroje a vyvinutí unikátní (patentované) metody měření klarinetových hubiček.

Na realizace prvních nepovinných elektroakustických kompozic posluchačů katedry skladby navázala v roce 1981 systematická výuka Technických základů elektroakustické hudby, jejíž původně jedno-semestrální rozsah byl postupně rozdělen do tří semestrů: od teoretických základů až po praktickou realizaci jednoduchých kompozičních cvičení

V roce 1986 byl na FAMU otevřen první ročník řádného studia oboru Zvuková tvorba a Zvukové studio HAMU začalo zajišťovat výuku Zvukové režie hudební nahrávky, Hudební akustiky, Akustiky hudebních nástrojů a Hudební elektroniky.

Zvukové studio Hudební fakulty bylo také prvním pracovištěm AMU systematicky využívajícím výpočetní techniku a v roce 1986 bylo zařazeno mezi pracoviště VVZ MŠMT (výzkumně vývojové základny). v létech 1989 až 1993 sdílelo studio společně s fakultou provizorní prostory v Korunní ulici na Vinohradech, kde v roce 1991 natočilo první fakultní kompaktní disk (CD) a začalo systematicky pracovat s  digitální technologií záznamu a zpracování zvuku. v oblasti hudební akustiky byl započat vývoj progresivních impulzních metod měření dechových nástrojů.

Přestěhování Hudební fakulty do Lichtenštejnského paláce na Malostranském náměstív roce 1993 přineslo Zvukovému studiu zcela nové kvalitativní i kvantitativní podmínky pro jeho další pedagogickou, vědeckovýzkumnou i uměleckou činnost, a to jak v podobě kvalitních prostor nahrávacího studia, místností pro zvukovou režii, studia elektronického zvuku a bezodrazové komory, tak i z hlediska celkového přístrojového vybavení.

Počínaje rokem 1994 byla na Hudební fakultě zahájena výuka oboru Hudební režie, ve kterém Zvukové studio začalo zabezpečovat vedle předmětu Nahrávací praxe též výuku Základů akustiky a Základů zvukové techniky.

Následně v roce 1996 byl na Hudební fakultě otevřen první ročník magisterského stupně oboru Zvuková tvorba jako završení předchozího bakalářského studia na FAMU, ČVUT, popř. na jiné vysoké škole. v témže roce bylo v rámci programu MŠMT "Posílení výzkumu na vysokých školách" započato řešení projektu VS 96031 "Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů". Pětiletý výzkumný projekt přinesl zásadní změny v dosavadní vědecké činnosti studia jak po koncepční stránce, tak i z hlediska personálního a materiálního zabezpečení. Studio bylo organizačně rozděleno na pedagogické oddělení zvukové tvorby a vědeckovýzkumné oddělení hudební akustiky.

Významnou součástí činnosti studia se stalo natáčení CD s předními hudebními umělci: Zuzanou Růžičkovou, Josefem Sukem, Václavem Snítilem, Jiřím Hlaváčem, Susan Kagan, kvartetem Rafael, Sukovým komorním orchestrem a dalšími. Technické vybavení umožnilo též restaurování historických nahrávek, studiem prošel komplet CD Osvobozeného divadla, unikátní archiv gramofonových desek Karla Čapka, snímky Vlasty Buriana či Skupova Spejbla a Hurvínka a mnoho dalších zvukových unikátů.

V oblasti výzkumu navázalo Zvukové studio v průběhu let úzkou spolupráci s  Fakultou elektrotechnickou ČVUT, s foniatrickým pracovištěm Medical Healthcom, s Centrem kochleárních implantací v Motole, ale i s Drevárskou fakultou Technickej univerzity ve Zvolenu, se kterou spolupořádalo v roce 2002 32. mezi-národní akustickou konferenci v Banskej Štiavnici. Aktivní účast na řadě mezinárodních sympozií a bohatá publikační činnost oddělení hudební akustiky přispěly též k vysokému mezinárodnímu hodnocení výzkumného záměru MSM 511100001 "Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených zdrojů hudebních signálů ve vztahu k jejich akustické typologii", jehož řešení probíhalo ve studiu v létech 1999 až 2004.

  • Upraveno 29.1.2010.
kontakty:
tel/fax: +420 234 244 168