Grantové projekty studia

Součástí základního výzkumu je řešení výzkumných projektů registrovaných v CEP (Centrální evidenci projektů Rady vlády pro výzkum a vývoj):

1. Program "Posílení výzkumu na vysokých školách"

VS 96031 "Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů"

 • doba řešení: 1996-2000
 • celková výše dotace: 11.950 tis. Kč

Anotace: Současná hudební akustika a nauka o hudebních nástrojích postrádají komplexně zpracovanou dokumentaci akustických vlastností klasických hudebních nástrojů. Cílem projektu byl výzkum jednotné metodiky analýzy těchto vlastností vedoucí k návrhu typologické sítě zvukové identifikace a klasifikace zdrojů hudebních signálů. Praktickým využitím této typologie byl návrh vydavatelského projektu akustického atlasu hudebních nástrojů v podobě CD-ROM, koncipovaný jako otevřený systém dokumentace jejich obecných i specifických zvukových vlastností.

2. Program mezinárodní spolupráce COST

OC G6.20 "Digitální zvukové efekty - subjektivní hodnocení"

 • doba řešení: 1997-2001
 • celková výše dotace: 1.290 tis. Kč

Anotace: Subjektivní hodnocení digitálních zvukových efektů z hlediska jejich percepčního a hudebně estetického účinku bylo v projektu konkrétně zaměřeno především na hodnocení umělé dozvukové složky u stereofonních nahrávek vážné hudby.

3. Výzkumný záměr

MSM 511100001 "Výzkum vjemu barvy zvuku přirozených hudebních zdrojů ve vztahu k jejich akustické typologii"

 • doba řešení: 1999-2004
 • celková výše dotace: 21.095 tis. Kč

Anotace: Barva zvuku představuje vícerozměrný subjektivní fenomén, který komplexním způsobem odráží akustické vlastnosti hudebního signálu v našem vědomí. Rozlišující akustické vlastnosti přirozených zdrojů hudebních signálů je představovány jednotlivými prvky jejich typologické sítě. Výzkum je založen na zjišťování psychoakustických veličin popisujících různé aspekty vnímání barvy zvuku a na hledání jejich vztahu k typologickým znakům. Získaný popis barvy zvuku bude sloužit jako důležitý subjektivní identifikátor zdroje a jednak jako jeho dominantní kvalitativní ukazatel. Výzkum navazuje na projekt VS 96031.

Zprávy o řešení za rok : 2001, 2002, 2003, 2004.

4. Program dvoustranné spolupráce se Slovenskem

Čís. projektu 105 "Materiálové charakteristiky dřeva a odpovídající akustické vlastnosti inherentních hudebních nástrojů"

 • doba řešení: 2000-2001
 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Experimentálně orientovaný výzkum základních vztahů zvukové kvality houslí a vlastností dřeva jejich vrchní a spodní desky. Partnerským výzkumným pracovištěm je Drevárska fakulta Technickej univerzity ve Zvolenu.

Čís. projektu 17 "Akustické vlastnosti hudebních nástrojů a fyzikálně-akustické charakteristiky materiálů používaných při jejich výrobě"

 • doba řešení: 2002-2003
 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Navazující experimentálně orientovaný výzkum základních vztahů zvukové kvality houslí a kytary k materiálovým vlastnostem jejich rezonančních skříněk. Partnerským výzkumným pracovištěm je Drevárska fakulta Technickej univerzity ve Zvolenu.

Čís. projektu 029 "Metody měření fyzikálně-akustických charakteristik v základních etapách výroby strunných hudebních nástrojů"

 • doba řešení: 2004-2005
 • celková výše dotace: úhrada cestovních a pobytových nákladů

Anotace: Navazující experimentálně orientovaný výzkum zaměřený na metodologii měření desek houslí a kytar. Partnerským výzkumným pracovištěm je Drevárska fakulta Technickej univerzity ve Zvolenu.

5. Projekt GAČR

Čís. 202/02/1370 "Percepční prostory barvy hudebního zvuku a jejich slovní popis"

 • doba řešení: 2002-2004
 • celková výše dotace: 578 tis. Kč

Anotace: Projekt je zaměřen na nalezení a studium vlastností percepčního prostoru barvy hudebního zvuku. Kromě stanovení počtu dimenzí tohoto prostoru budou nalezena slova popisující jeho dimenze. Obecně sdílené slovní popisy barvy zvuku budou využity v dalších psychoakustických výzkumech.

Zprávy o řešení za rok: 2002, 2003

6. Projekt Evropské unie

CRAFT-1999-72438 EU Contract No-G1ST-CT-2002-50267 - "Development of an Innovative Organ Pipe Design Method"

 • doba řešení: 2003-2005
 • celková výše dotace: 20 tis. EUR

Anotace: V rámci projektu řeší Zvukové studio metodiku subjektivního hodnocení kvality tónu inovovaných varhanních píšťal ve srovnání s odpovídajícími historickými vzory. Partnerským výzkumným pracovištěm je Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung, Leonrodstrasse 54, D-80636 München, Abteilung IBP.2, Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart.

7. Projekt Národního programu podpory výzkumu a vývoje - "Výzkumná centra PP2-DP1"

čís. Projektu 1M6138498401"Výzkumné centrum hudební akustiky"

 • doba řešení: 2005-2009
 • celková výše dotace: 61 884 tis. Kč

Anotace: Odborně-ekonomickými partnery Zvukového studia ve výzkumném centru jsou firmy SONING Praha a.s. a  ORGANA s.r.o. Kutná Hora, odborně-ideovým partnerem je FEL ČVUT ve výuce doktorského studia oboru Akustika. Předmětem činnosti výzkumného centra je získání nových vědeckých poznatků, které na základě fyzikálně-akustických měření a psychoakustických metod rozšíří poznání o barvě zvuku klasických hudebníchnástrojů a lidského hlasu a  tím připraví výchozí informace pro následný průmyslový výzkum v oblasti kvality zvuku hudebních nástrojů. Na výzkumu spolupracuje též Kabinet hlasové a mluvní výchovy DAMU.

Zprávy o řešení za rok: 2005, 2006, 2007, 2008.

Aplikovaný výzkum je orientován na:

 • zvukovou dokumentaci píšťalových varhan, zejména pak historických nástrojů v před- a porekon-strukčním stavu
 • účelová akustická měření hudebních nástrojů
 • účelová akustická měření prostor hudebního určení
 • projekty specifického výzkumu související zejména s doktorským stupněm studia oboru Zvuková tvorba
 • projekty inovace výuky Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

Projekty specifického výzkumu:

2002 - "Podpora doktorského studia oboru Zvuková tvorba"
dotace: 247 tis. Kč
2003 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě I"
dotace: 289 tis. Kč
2004 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě II"
dotace: 663 tis. Kč
2005 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě III"
dotace: 160 tis. Kč
2006 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě IV"
dotace: 988 tis. Kč
2007 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě V"
dotace: 1035 tis. Kč
2008 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě VI"
dotace: 990 tis. Kč
2009 - "Zvukové technologie jako autonomní tvůrčí prostředek v hudbě VII"
dotace: 890 tis. Kč

Projekty FRVŠ:

1996 - "Vícestopý digitální záznam do pevného disku"
dotace: 983 tis. Kč
1997 - "Inovace hudebně nástrojového vybavení Zvukového studia"
dotace: 2.000 tis. Kč
1998 - "Akustické doladění učeben HAMU"
Schválenému projektu nebyla udělena dotace.
1999 - "Digitální technologie mixáže hudby ve výuce oborů Hudební režie a Zvuková tvorba"
dotace: 277 tis. Kč
1999 - "Fyziologicko-akustické aspekty výuky hry na žesťové nástroje"
dotace: 344 tis. Kč
2000 - "Aktivace historických nahrávek pro výuku hudebních oborů"
dotace: 325 tis. Kč
2001 - "Dovybavení laboratoře hudební akustiky"
dotace: 700 tis. Kč
2002 - "Inovace výuky zpracování nahrávky ve výuce Zvukové tvorby na HAMU
dotace: 637 tis. Kč
2002 - "Inovace 16ti-stopého digitálního záznamu zvuku do pevného disku"
dotace: 870 tis. Kč
2003 - "Inovace výuky předmětu Rozbory nahrávek ve výuce Zvukové tvorby na HAMU"
dotace: 70 tis. Kč
2003 - "Pracoviště virtuální zvukové syntézy"
dotace: 190 tis. Kč
2004 - "Obnova pracovní stanice pro digitální zpracování zvuku"
dotace: 594 tis. Kč
2006 - "Profesionální vícekanálový poslech v systému 5.1"
dotace: 525 tis. Kč
 • Upraveno 23.7.2009.
kontakty:
tel/fax: +420 234 244 168